Avís legal / privacitat / cookies

Avís legal

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

Francesc Valls Calçada amb NIF: xxxxxxx actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis, és responsabilitat del propietari d’aquest domini, atenent per qüestions comercials i administratives a la següent adreça:

C / xxxxxxx 4300? Tarragona

La direcció de correu electrònic info@xn--vallscalada-t9a.com

i al telèfon +34 xxxxxx CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuaris i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per FRANCESC VALLS Calçada en el mateix moment en què l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’Usuari ha d’haver llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

FRANCESC VALLS Calçada no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i FRANCESC VALLS Calçada no recomana ni garanteix cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la web de l’FRANCESC VALLS calcada ni és responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’usar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la web xn--vallscalada-t9a.com com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web xn--vallscalada-t9a.com

RENÚNCIA limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. FRANCESC VALLS Calçada pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

FRANCESC VALLS Calçada ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, té una finalitat informativa quant a la qualitat, situació i serveis de l’activitat.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

FRANCESC VALLS Calçada declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, FRANCESC VALLS Calçada no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. FRANCESC VALLS Calçada no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que FRANCESC VALLS Calçada realitza els màxims esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per FRANCESC VALLS Calçada així com els continguts inclosos a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria .

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit l’FRANCESC VALLS Calçada.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de FRANCESC VALLS Calçada o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de FRANCESC VALLS Calçada.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per FRANCESC VALLS Calçada, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

FRANCESC VALLS Calçada és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

FRANCESC VALLS Calçada en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin incloure a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina web de FRANCESC VALLS Calçada, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a FRANCESC VALLS Calçada per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a FRANCESC VALLS Calçada, traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació de observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment .

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de FRANCESC VALLS Calçada.

D’acord amb els que assenyala el paràgraf anterior, FRANCESC VALLS Calçada queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per FRANCESC VALLS Calçada per al seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina web de FRANCESC VALLS Calçada sense el consentiment previ, exprés i per escrit de FRANCESC VALLS Calçada. Qualsevol transgressió del que preveu aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de FRANCESC VALLS Calçada sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

FRANCESC VALLS Calçada no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de FRANCESC VALLS Calçada.

Política de privacitat

Francesc Valls Calçada amb NIF: xxxx actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. FRANCESC VALLS Calçada informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil o administrativa és responsabilitat de la persona esmentada anteriorment, propietari d’aquest domini www.xn--vallscalada-t9a.com

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, FRANCESC VALLS Calçada només recull les dades estrictament per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que FRANCESC VALLS Calçada es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, FRANCESC VALLS Calçada anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades que puguin facilitar mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de FRANCESC VALLS Calçada que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE FACILITAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s’habilitin en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’ accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per FRANCESC VALLS Calçada i / o pel titular del Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular FRANCESC VALLS Calçada podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

info@xn--vallscalada-t9a.com

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.

No obstant això, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a FRANCESC VALLS Calçada a l’adreça: C / xxxxx 4300? Tarragona

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per l’FRANCESC VALLS Calçada i no seran cedides venudes, cedides o arrendades a altres associacions externes.

FRANCESC VALLS Calçada és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per FRANCESC VALLS Calçada amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’Associació, així com la realització de activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de la base de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En aquest cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè FRANCESC VALLS Calçada pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’Associació, a les activitats que desenvolupa ia altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu compliment durant la navegació i participació en la Web www.xn--vallscalada-t9a.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L’USUARI.

No obstant això, i llevat que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer Aliè al ‘FRANCESC VALLS Calçada tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos FRANCESC VALLS Calçada col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

FRANCESC VALLS Calçada no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a empreses externes a FRANCESC VALLS Calçada vinculades al sector de la gestió de programes d’atenció, orientació i suport a joves ia les seves famílies de poblacions marginals, de menors i joves en risc d’exclusió social, etc.

FRANCESC VALLS Calçada, no vendrà, llogarà o cedirà els mails dels seus usuaris a altres associacions externes a FRANCESC VALLS Calçada vinculades a la gestió de programes d’atenció, orientació i suport a joves ia les seves famílies de poblacions marginals, de menors i joves en risc d’exclusió social, etc., segons el que s’ha exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

En els casos que l’Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de FRANCESC VALLS Calçada, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a info@xn--vallscalada-t9a.com

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. FRANCESC VALLS Calçada no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web és FRANCESC VALLS Calçada amb domicili xxxxxxx ~ 43003 Tarragona, i amb la gestió del domini d’Internet www.xn--vallscalada-t9a.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a través del mail info@xn--vallscalada-t9a.com

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil o administrativa és responsabilitat de la persona esmentada anteriorment, propietari d’aquest domini, que opera amb la marca FRANCESC VALLS Calçada.

Cookies

Les cookies analítiques recullen informació per avaluar l’ús que vostè fa de la Web i l’activitat general de la mateixa. L’analítica de la Web és la mesura, recol·lecció, anàlisi i creació d’informes de les dades d’Internet amb el propòsit d’entendre i optimitzar l’ús de lloc web.

Les galetes socials són necessàries per a les xarxes socials externes (Facebook, Google, Twitter, pintat, Discus, etc …). La seva funció és controlar la interacció amb els ginys socials dins de la pàgina.

Les galetes d’afiliats permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb què el bloc té un contracte d’afiliació.

Les galetes de publicitat i comportamentals recullen informació sobre les seves preferències i eleccions personals en aquest lloc web. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l’usuari i per evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist.

Les galetes tècniques són les estrictament necessàries per a l’ús d’aquest lloc web, permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen.

Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.

Galetes de tercers- En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts.

Per gestionar l’activitat de les galetes des del seu equip, vostè pot acceptar expressament, bloquejar o eliminar-les. En cas que no ho faci i segueixi navegant a la web, entendrem que accepta.

Per dur a terme la gestió de les cookies haurà de seguir les següents instruccions:

Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració.

Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Històric -> Configuració Personalitzada.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

Chrome: Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut.

Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat.

Per a més informació, podeu consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

El bloqueig de l’ús de cookies en la navegació, pot fer que alguns serveis o funcions del lloc web no estiguin disponibles

Sobre la seguretat en la transmissió de dades

xn--vallscalada-t9a.com no codifica o encripta les seves dades personals en el moment de la transmissió dels mateixos, de manera que la transmissió no es realitza de forma segura. xn--vallscalada-t9a.com no pot assegurar o garantir la seguretat de cap informació que vostè. Li transmeti on-line, i, en conseqüència, en cas de fer-ho vostè assumeix el risc de la transmissió pel seu propi compte.

Facebook

100 $ i una cabra

El domador de puces

Google Plus